เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

* เอกสารประกอบการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ http://khonkaen.nfe.go.th/khonkaen/manage/icons/ico-1505.gif

* เอกสารการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล

* การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น