เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

* เอกสารประกอบการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ http://khonkaen.nfe.go.th/khonkaen/manage/icons/ico-1505.gif

* เอกสารการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล