กศน.อำเภอภูเวียง
ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
facebook.com/phuwieng.nfe
043-291-108  043-291330

ประวัติองค์กร กศน.อำเภอภูเวียง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 198

ประวัติองค์กร กศน.อำเภอภูเวียง

@ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเวียง

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4  ถนนภูเวียง - กุดฉิม  ตำบล : ภูเวียง  อำเภอ : ภูเวียง  จังหวัด : ขอนแก่น  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4329-1108 โทรสาร 0-4329-1108

ติดต่อ : กศน.อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  Website : http://202.143.137.109/0531

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น 

         สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

@ ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

          วิสัยทัศน์

“กศน.อำเภอภูเวียง ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย”

          พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
หมวด: