กศน.อำเภอภูเวียง
ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
facebook.com/phuwieng.nfe
043-291-108  043-291330

โครงสร้างองค์กร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 221

โครงสร้างองค์กร กศน.อำเภอภูเวียง

                    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเวียง แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ แต่ละกลุ่มมีข้าราชการ พนักงานราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มละ 1 คนควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเวียง  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบาย แผนพัฒนาของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสในการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งจาก ตัวแทนคณะกรรมการ กศน.ตำบล องค์กรนักศึกษา และตัวแทนบุคลากร มีโครงสร้างดังนี้

หมวด: