กศน.อำเภอภูเวียง
ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
facebook.com/phuwieng.nfe
043-291-108  043-291330

บุคลากร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 440

 

 

นางหทัยกาญจน์ สร้อยงาม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเวียง

   
 นางสาวฐิภาภรณ์  แสนจันแดง นางสาวกุลภานัน    เชื้อนิด  นางจิราภรณ์   บุญเกาะ  นายอิสรา  สอนมี
ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูอาสาสมัครกศน.ฯ ครูอาสาสมัครกศน.ฯ
       
 นางนิตยา  พงษ์สระพัง นายศุภฤกษ์  มาลาเวียง นางสาวจิรสุดา สิงหพานิช  
บรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา  
       
นางสาวปิยาภรณ์ ชาวกะตา ว่าที่ร.ต.หญิงประภาพรรณรัตนศรีหา นางสาวนฤภร   ประพรมมา นางสาวนันทวัน    มาลัยขวัญ
ครูกศน.ตำบลภูเวียง ครูกศน.ตำบลภูเวียง ครูกศน.ตำบลบ้านเรือ ครูกศน.ตำบลกุดขอนแก่น 
       
 นายณรงศักดิ์ เสาวรัตนพงษ์ นางสาวลัดลาวัลย์ ทับบุตรา นางสาวสุณิชา ศรีรักษา  นายณัฐพงษ์  ชำนาญ
 ครูกศน.ตำบลทุ่งชมพู   ครูกศน.ตำบลนาหว้า   กศน.ตำบลนาชุมแสง   ครูกศน.ตำบลหว้าทอง 
นายอัตถชัย   อัคฮาด นางอุไรวรรณ    อัคฮาด  นายเดชา   ธานะพงศ์ นายวุฒิเดช  นนตะแสน
กศน.ตำบลหนองกุงเซิน กศน.ตำบลหนองกุงธนสาร ครูกศน.ตำบลดินดำ กศน.ตำบลสงเปือย
       
 นายรพีภัทร  หล้าอ่อน นายอนุรักษ์  ศักดิ์ทีเหลา  นายอดิเรก ใจโสม  นางสาวอัญชุลี  นามบัณฑิต 
ครู กศน.ตำบล  ครูกศน.ตำบลหนองกุงธนสาร ครู ศรช.บ้านโนนสว่าง ครู ศรช.บ้านหนองหญ้าปล้อง
       
นางยุวดี  กระแสร์ นางสาวนันท์นภัส  วงษ์ศรีรัตน์  นายอุดมพล  เหล่าสีคู  นางสาวจิระนันท์ บุตรเวียงพันธ์ 
ครู ศรช.บ้านดอนเพิ่ม ครู ศรช.บ้านสงเปือย ครู ศรช.บ้านโคกสหกรณ์ ครู ศรช.บ้านหัวฝาย
       
นางสาวมณปรีญา  ทุมแก้ว  นางสาวอรพิมพ์ ดอนบ้านเขียว นางสาวทิพย์กมล  หลวงพุทธา   นางสาวกานต์ธีรา  โคตรทุม
ครู ศรช.บ้านโคกโก่ง ครู ศรช.บ้านหนองผักแว่น ครู ศรช.บ้านโพนพัฒนา  ครู ศรช.บ้านโคกสงเปือย
       
นายรัฐศาสตร์  สิงห์ทุย นางสาวศิริศุภลักษณ์  คำตา  นางกองทรัพย์  หล้าพั้ว นายมงคล  ถาวงษ์กลาง 
ครู ศรช.บ้านโนนม่วง ครู ศรช.บ้านกุดดุก ครู ศรช.บ้านนาหว้า ครู ศรช.บ้านนาชุมแสง
     
นายวิทวัฒน์ เจริญทรัพย์  นางเจียมกาย คำพูน    
ครู ศรช.บ้านหว้าทอง พนักงานบริการ    
       
       
       


 

 

 

 

หมวด: