นางปาริชาติ  เพ็ชรแก่น

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอซำสูง

   
         
     นางสาวกนกวรรณ  สุเพ็งคำ

ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอซำสูง