ข้อมูลพื้นฐาน กศน. อำเภอซำสูง

1. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในนามศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอซำสูง เมื่อ พ.ศ.2538  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกได้อาศัยอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกระนวน ต่อมาปี พ.ศ.2544  ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ว่าการอำเภอซำสูง

ปี  พ.ศ.2547  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอซำสูง ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ          ทิศเหนือติดเขตที่ตั้งที่ว่าการอำเภอซำสูง และเทศบาลตำบลซำสูง ทิศใต้ติดเขตที่ตั้งโรงพยาบาลซำสูง               ทิศตะวันออกติดถนนกระนวน – เชียงยืน  ทิศตะวันตกติดป่าสาธารณะจนถึงปัจจุบัน

ปี  พ.ศ.2550  ในวันที่  8  กันยายน  2550  กิ่งอำเภอซำสูง ได้รับประกาศเป็นอำเภอซำสูง  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอซำสูง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอซำสูง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ตั้งแต่ วันที่  4  มีนาคม  2551  เป็นต้นมา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3                   ถนนกระนวน - เชียงยืน  ตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์   40170                          โทรศัพท์ 0-4321-9108  โทรสาร 0-4321-9099  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 Website  http://202.143.137.109/0541  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง รับผิดชอบพื้นที่  5  ตำบล  35  หมู่บ้าน โดยมี กศน.ตำบล จำนวน  5  แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จำนวน  8  แห่ง เป็นหน่วยจัด รับผิดชอบทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการรู้หนังสือ