วีดีโอทดสอบ

 

 

       
   

  นางปาริชาติ  เพ็ชรแก่น

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอซำสูง

   
         
     นางสาวกนกวรรณ  สุเพ็งคำ

ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอซำสูง

   
         
         
         
         
 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน. อำเภอซำสูง

1. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในนามศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอซำสูง เมื่อ พ.ศ.2538  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกได้อาศัยอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกระนวน ต่อมาปี พ.ศ.2544  ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ว่าการอำเภอซำสูง

ปี  พ.ศ.2547  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอซำสูง ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ          ทิศเหนือติดเขตที่ตั้งที่ว่าการอำเภอซำสูง และเทศบาลตำบลซำสูง ทิศใต้ติดเขตที่ตั้งโรงพยาบาลซำสูง               ทิศตะวันออกติดถนนกระนวน – เชียงยืน  ทิศตะวันตกติดป่าสาธารณะจนถึงปัจจุบัน

ปี  พ.ศ.2550  ในวันที่  8  กันยายน  2550  กิ่งอำเภอซำสูง ได้รับประกาศเป็นอำเภอซำสูง  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอซำสูง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอซำสูง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ตั้งแต่ วันที่  4  มีนาคม  2551  เป็นต้นมา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3                   ถนนกระนวน - เชียงยืน  ตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์   40170                          โทรศัพท์ 0-4321-9108  โทรสาร 0-4321-9099  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 Website  http://202.143.137.109/0541  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง รับผิดชอบพื้นที่  5  ตำบล  35  หมู่บ้าน โดยมี กศน.ตำบล จำนวน  5  แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จำนวน  8  แห่ง เป็นหน่วยจัด รับผิดชอบทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการรู้หนังสือ


ส่วนที่ ๑

ข้อมูลสถานศึกษา

 

๑.1 ความเป็นมา

๑.๑.1ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง

          ๑) ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา     

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในนาม

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอซำสูง  เมื่อ พ.ศ. 2538  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในระยะแรกได้อาศัยอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกระนวน ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ว่าการอำเภอซำสูง

ปี พ.ศ.  2547  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง ย้ายสำนักงาน

มาอยู่ที่  อาคารสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอซำสูง  ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ มีเนื้อที่ประมาณ  4  ไร่เศษทิศเหนือติดเขตที่ตั้งที่ว่าการอำเภอซำสูง และเทศบาลตำบลซำสูง ทิศใต้ติดเขตที่ตั้งโรงพยาบาลซำสูง ทิศตะวันออกติดถนนกระนวน – เชียงยืน  ทิศตะวันตกติดป่าสาธารณะจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2550  ในวันที่  8  กันยายน  2550  กิ่งอำเภอซำสูง  ได้รับประกาศเป็น  อำเภอซำสูง

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอซำสูง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอซำสูง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551  ตั้งแต่ วันที่  4  มีนาคม  2551  เป็นต้นมา

๒) สถานที่ตั้ง/การติดต่อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 

ถนน  กระนวน - เชียงยืน  ตำบลกระนวน   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์   40170

โทรศัพท์   0-4321-9108  โทรสาร  0-4321-9099  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://202.143.137.109/0541

สังกัด   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑.1.๒ สภาพชุมชน

          ๑)ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอซำสูง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ จังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 

36  กิโลเมตร  โดยพื้นที่การปกครองประมาณ  116  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  117,500 ไร่ ที่ว่าการอำเภอซำสูง  ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์โสกตุกหลุก  หมู่ที่ 3  ตำบล  กระนวน  มีเนื้อที่  284 ไร่ ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย  กระนวน – เชียงยืน  หลักกิโลเมตรที่  23  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง ขาดการปรับปรุงดิน  พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนและจะประสบกับภาวะฝนแล้ง และทำการเกษตรไม่ได้เต็มที่จากดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

สภาพภูมิอากาศ

                   อำเภอซำสูง สภาพอากาศมี  3  ฤดู   อากาศร้อนชื้น ค่อนข้างร้อน

  • ฤดูร้อน
  • ฤดูฝน
  • ฤดูหนาว

          ๒) การปกครอง

          อำเภอซำสูง แยกการปกครองจากอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  30  เมษายน  2537  และเมื่อวันที่  8  กันยายน  2550  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอซำสูง  ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอซำสูง พ.ศ.2550 รวมระยะเวลาการก่อตั้งจากกิ่งอำเภอจนกระทั่งยกฐานะเป็นอำเภอถึงปัจจุบัน  รวม  17  ปี แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547  เป็น  5  ตำบล 35  หมู่บ้าน  ประชากร  24,041 คน  เป็นชาย  11,983คน หญิง  12,058  คน

                   3) ข้อมูลประชากร

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น  มี  5  ตำบล

 

ที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

ตำบลกระนวน

6

1,441

4,077

2,๖0๙

2,7๐๐

5,๐๓๙

2

ตำบลบ้านโนน

9

1,411

4,582

2,๘๘๙

2,๙9๘

5,8๘๗

3

ตำบลคูคำ

8

1,056

3,672

2,๓๑๖

2,๓๗6

๔,๖๙๒

4

ตำบลห้วยเตย

7

1,061

3,511

2,1๖๐

2,2๕๙

4,4๑๙

5

ตำบลคำแมด

5

769

2,646

1,7๐๑

1,๖7๔

3,๓7๕

รวม

35

5,738

18,488

11,๖๗๕

12,0๐๗

2๓,41๒

 

          4)เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

 

ที่

ตำบล

นายก อบต/เทศบาล

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

 
 

1

เทศบาลตำบลซำสูง

นายสวาท  จันทหาร

1,๘๕1

5,๓๐๙

 

2

อบต. บ้านโนน

นายวชิรพล  วิสิลา

1,๕๕๙

5,8๘๗

 

3

อบต. คูคำ

นายบำรุง  สิริยงค์

1,๓๓๓

๔,๖๙๒

 

4

อบต. ห้วยเตย

นายเรืองศักดิ์  โพธิ์ศรี

1,๒๙๘

4,4๑๙

 

5

อบต. คำแมด

นายโกศล  ไชยปัญญา

   ๘๘๖

3,๓7๕

 

         

          5) อาณาเขต

          เขตบริการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง  มีดังนี้

ทิศเหนือ          จด   อำเภอกระนวน                         จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้             จด   อำเภอเชียงยืน                          จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันออก     จด   อำเภอชื่นชมและอำเภอเชียงยืน       จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก      จด   อำเภอน้ำพอง และอำเภอเมือง         จังหวัดขอนแก่น

 

                  

                  

 

 

 

 

                   6) ข้อมูลด้านสังคม/แรงงาน/การศึกษา

                   อำเภอซำสูง มีคำขวัญประจำอำเภอว่า “เมืองพระเจ้าใหญ่  ไร่นาสวนผสม  ชมป่ายางสวย      เลิศด้วยประเพณี  วิถีทำนำทาง”และมีวิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ คือ “ซำสูง เมืองน่าอยู่ผู้คนมีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจดี  เป็นผู้นำการผลิตอาหารปลอดภัย” ความหมายของชื่ออำเภอคำว่า  ‘‘ซำ’’ หมายถึงแหล่งน้ำซับใต้ดิน ซึ่งมีน้ำตลอดปี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าดงซำ  คำว่า “ สูง ” เป็นนามเรียกหมู่บ้านโคกสูง ซึ่งอยู่ติดกับป่าดงซำ มีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ  ในละแวกใกล้เคียงจึงถูกเรียกชื่อ ‘‘ซำสูง’’ มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวอำเภอซำสูง และชาวจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือศรัทธา  คือ “ พระเจ้าใหญ่ ”ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านช้างประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัยบ้านกระนวน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่  ที่มีร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณอายุมากกว่า  200  ปี  มีพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งสิ้น  83,421  ไร่  ครอบครัวการเกษตร  จำนวน  4,723  ครอบครัว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อยสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ  ได้แก่  โค  กระบือ  ไก่  เป็น  สุกร  ปลาน้ำจืด

                   รายได้เฉลี่ยประชากร               25,000  บาท/คน/ปี

                   จำนวนครัวเรือนยากจน            79  ครัวเรือน

 

                   7) ด้านแรงงานอาชีพหลักของประชากร ได้แก่การทำนา ทำไร่  ผลผลิตได้แก่ข้าว มันสำปะหลัง  อาชีพรองได้แก่  การเลี้ยงสัตว์  การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  ตัดเย็บเสื้อผ้า  หัตถกรรมในครัวเรือน และการรับจ้างทั่วไป

                  

ตารางที่ 3 สถานการณ์ด้านประชากรในท้องถิ่น

 

ลำดับ

รายละเอียด

ปี 2556

ปี 2557

1

จำนวนประชากรชาย (คน)

12,018

11,841

2

จำนวนประชากรหญิง (คน)

12,118

12,244

รวม

24,041

24,085

 

ตารางที่ 4 ประชากรวัยแรงงานอายุ  15 – 59  ปี

 

ลำดับ

รายละเอียด

ปี 2556

ปี 2557

1

จำนวนประชากรชาย (คน)

83,97

8,363

2

จำนวนประชากรหญิง (คน)

8,297

8,276

รวม

16,694

16,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   8) ด้านการศึกษา ข้อมูลทางด้านการศึกษา

ตารางที่ 5 ข้อมูลทางด้านการศึกษา

 

สถานศึกษา

สังกัด

จำนวน

(โรงเรียน)

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวน

ครู

จำนวน

นักเรียน

สพฐ.

อบจ.

กศน.

เอกชน

13

2

1

1

145

2๙

20

35

203

๖๙

20

65

3,714

7๗๑

40๕

๘๕๓

 

                   -  ปัจจุบันด้วยผลของ  พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอซำสูง  อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาที่  4  มีสำนักงานเขต  ณ อำเภอน้ำพอง

                   -  การศึกษาอื่น ๆ

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  จำนวน   5   แห่ง

                   -  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล                จำนวน   5   แห่ง

 

                   9) ด้านสาธารณสุข

                             -  โรงพยาบาล  ขนาด  30  เตียง           จำนวน  1  แห่ง

                             -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ              จำนวน  1  แห่ง

                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         จำนวน  5  แห่ง

                             -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                             จำนวน  2  แห่ง

 

                                                10) แผนที่อำเภอซำสูง

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๓  ปรัชญา/ปณิธานของสถานศึกษา

ปรัชญา           : วิถีธรรมนำความรู้  คู่เศรษฐกิจพอเพียง

                    ปณิธาน           : ทำงานด้วยความรวดเร็วถูกต้องยึดหลักธรรมาภิบาล

 

๑.๒ สภาพปัจจุบัน

  1.๒.๑บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา

          (1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  (2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          (3) ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

          (4) จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริในพื้นที่

          (5) จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          (6) วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษา

นอกระบบ

          (7) ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

          (8) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          (9) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          (10) ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด และ พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

          (11) ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กำหนด

          (12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย