ประเมินพนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการครั้งที่ ๒ (เมษายน-กันยายน 2561) ไตรมาส3-4

โดย : อ.ภูผาม่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2/61

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

โซนลุ่มน้ำพองประชุมเชิงปฎิบัติการประกันคุณภาพภายใน

โดย : กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

กศน.ชนบทเตรียมความพร้อมอบรมแนะแนวการคิดหาค่ากำหนดมาตรฐานการประเมินภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 ก.ย. 61

โดย : อ.ชนบท

สอบปลายภาค หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ผอ.นพรัตน์ แจ้งหมื่นไวย์ ผอ.กศน.ฝึกประสบการณ์ฯ และคณะครูอาสาฯ ออกนิเทศสนามสอบวิชาเลือก

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ประชุมเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

การประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในกลุ่มโซนเคียงภู

โดย : อ.ชุมแพ

ดูทั้งหมด