กศน.อำเภอหนองเรือ จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 22 มิ.ย.2560 คณะครู กศน.อำเภอหนองเรือร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านดอนคอม หมู่ 6 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยได้นำกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ การส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมสอนทำโดนัทจิ๋วมาให้บริการ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย : อ.ภูเวียง

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลสงเปือยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย : อ.ภูเวียง

ตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอหนองเรือ นายชิตณรงค์ สุขราช นางสาวนิภาพร บุญสร้อย และนางสาวพิชญากร สีดี เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 คณะครู กศน.ตำบลโนนทอง โดยนางบรรเจิดพร ถมมา หัวหน้ากศน.ตำบลโนนทอง นายชนะชัย ขาวสร้อย ครู กศน.ตำบล นางอัญชิสา เหลาประเสริฐ ครู กศน.ตำบล และนายวรพจน์ หาญมนต์ ครู กศน.ตำบล ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนทอง เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขีย

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะครูตำบลบ้านกงจัดกิจกรรมผู้สุงอายุ สัปดาห์ที่ 4 ณ วัดนทีตรีรสถิตย์ บ้านเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกง

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

กศน.ตำบลบ้านเรือ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : อ.ภูเวียง

ดูทั้งหมด