วันที่ 23 กันยายน 2563 กศน.อำเภอหนองเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมขยายผลกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชนบทในระดับตำบล ณ กศน.ตำบลทั้ง 10 แห่ง

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย : กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

วันจันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะครูกศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือ นำโดยคุณครูพรรณี ตรงประสิทธิ์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะครูกศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลหนองแกเคลื่อนที่ ณ ตลาดสดเทศบาลหนองแก

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอหนองเรือได้ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดขอนแก่น

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะครูกศน.อำเภอหนองเรือ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

20 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอหนองเรือ โดยกศน.ตำบลทั้ง 10 แห่ง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดย : กศน.อำเภอหนองเรือ

ดูทั้งหมด