กีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์
นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์
กศน.ตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย : ตำบลนาแพง๑
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์
กศน.ต.โนนข่า ร่วมจัดโครงการค่ายทักษะชีวิต (โซนโนนแท่นพระ)
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
นำนักศึกษาเข้าร่วมตรวจปัสสาวะตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
เน็ตประช่รัฐ
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
กิจกรรมการเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย อ.นภาพร สตารัตน์ ครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนฝางวิทยายน วันที่ 25 มกราคม 2561 กศน.ตำบลหนองบัว
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 กศน.ตำบลศิลา นำนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักศึกษา ประจำปี 2560 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ณ หอประจำอเนกประ
โดย : กศน.ตำบลศิลา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำสัปดาห์
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล(ศส.ปชต.)
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการสถานศึกษาสีขาวและปลอดอบายมุข
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการพัฒนาอาชีพ กลุ่มทำขนมไทย
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด