นายชลธี โพธิ์ศรี ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยเตย โดยการนำของนางปาริชาติ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซำสูง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอซำสูง ต้อนรับ พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลห้วยเตย
นายชลธี โพธิ์ศรี ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยเตย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ พบกลุ่มกับนักศึกษา กศน.ตำบลห้วยเตย
โดย : กศน.ตำบลห้วยเตย
นักศึกษา กศน.ตำบลห้วยเตย ทำกิจกรรม กพช. ตามโครงการพัฒนา กศน.ตำบลห้วยเตย/กศน.อำเภอซำสูง
โดย : กศน.ตำบลห้วยเตย
โครงการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
โดย : ตำบลนาแพง๑
ช่องทางการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำนักงาน กศน.
โดย : ตำบลนาแพง๑
เนื้อหาและจำนวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ทั้ง 3 ระดับ
โดย : ตำบลนาแพง๑
โครงการเรียนรู้ไว้ ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ณ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย
โดย : ตำบลนาแพง๑
โครงการอบรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ทุ่งนาดอกกระเจียว ของ นายทองเสี่ยน ภานนท์
โดย : ตำบลนาแพง๑
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : ตำบลนาแพง๑
กศน.ตำบลห้วยเตย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ผ่านดิจิทัล On-Air Education
โดย : กศน.ตำบลห้วยเตย
กศน.ตำบลห้วยเตย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ผ่านดิจิทัล Online
โดย : กศน.ตำบลห้วยเตย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย
โดย : กศน.ตำบลห้วยเตย
นายชลธี โพธิ์ศรี ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยเตย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
โดย : กศน.ตำบลห้วยเตย
วิถีชีวิตสมาชิกสวนเกษตรแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหัวนาโมเดล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ
โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด