นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่าเรื่อง สื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ศส.ปชต.โนนข่า (กศน.ต.โนนข่า) อำเภอพล รับเกียรติบัตร ศส.ปชต.ดีเด่นระดับอำเภอ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการอบรมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดขอนแก่น (คอจ.)
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
วิทยากรโรงเรียนหมื่นวิชชาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
วิทยากรหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา ม. 12
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย : กศน.ตำบล
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
กิจกรรมค่ายลูกเสือ
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
หลักสูตร Digital Literacy
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาไทย
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
ค่ายวิชาการวิทย์-คณิต
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
การแข่งขันกีฬาโนนสะอาดเกมส์ ครั้งที่ 4
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2561
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด