กศน.ตำบลบ้านผือจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โดย : กศน.ตำบลบ้านผือ
กศน.ตำบลบ้านผือจัดกิจกรรมโครงการยกผลสัมรฤทธิ์ทางการเรียนค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
โดย : กศน.ตำบลบ้านผือ
โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย : กศน.ตำบล
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ
โดย : กศน.ตำบล
โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
กิจกรรมเรียน กศน.ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง วันที่ 6 ธัรนวาคม 2560
โดย : กศน.ตำบลป่ามะนาว
กิจกรรมการเรียน กศน.ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง วันที่ 7 ธันวาคม 2560
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
ครูกศน.ตำบลโคกงามเข้าร่วมรำวันที่ 28 พ.ย. ุ60 220ปีขอนแก่น
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
พบกลุ่ม 6 ธันวาคม60
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
ร่วมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธกับเครือข่าย
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
พบกลุ่มวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2560
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
ครูกศน.ประจำตำบลโคกงามและคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศวันที่ 30 พ.ย.ประจำปี 2560
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
พบกลุ่มการเรียนการสอนวันอาทิตย์ที่26 พฤศจิกายน2560
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาวันที่ 19 พฤศจิกายน2560ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560
โดย : กศน.ตำบลโคกงาม
ความภูมิใจของครู กศน.ต.โนนข่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซ้อมใหญ่ ณ สนามเทศบาลเมืองเมืองพล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด