โครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
โดย : กศน.ตำบลหนองมะเขือ
กศน.ตำบลหนองมะเขือ รับการประเมินติดตามการทำงาน กศน.ตำบล จากกลุ่มโซนละเลิงหวาย
โดย : กศน.ตำบลหนองมะเขือ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อวรัสโคโรนา (COVID-19)
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย : กศน.ตำบลหนองมะเขือ
การเสวนา แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ณ กศน.ตำบลหนองมะเขือ
โดย : กศน.ตำบลหนองมะเขือ
กิจกรรมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โดย : กศน.ตำบลหนองมะเขือ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ
โดย : กศน.ตำบลชุมแพ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โดย : กศน.ตำบลชุมแพ
การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กลุ่มโซนละเลิงหวาย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลหนองบัว จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลหนองบัว
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
กศน.ตำบลโนนข่า. รับการนิเทศติดตามตรวจสอบหลักฐานการขึ้นทะเบียนรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การปลูกผ้าปลอดภัยสารพิษ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำหน้ากากอนามัย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการ Digital Literacy
โดย : อ.ยางคำ
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด