โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง ม. 4 ตำบลหัวทุ่ง (กศน.ตำบลหัวทุ่ง)
โดย : กศน.ตำบลหัวทุ่ง
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563. ณ หอประชุมอำเภอพล กลุ่มโซนละเลิงหวาย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.อำเภอพลร่วมกับท็อปพลาซ่าพล จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ (International Literacy Day)และวันการศึกษานอกโรงเรียน
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง ฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
คณะครู กศน.ต.โนนข่า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย ชั้น 2 ฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ทำความดีด้วยหัวใจ คณะครู กศน.อำเภอพลบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพล
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่การป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2563. ณ กศน.ต.โสกนกเต็น ภาคเรียนท่ี 1/2563
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ต.โนนข่า จัดอบรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกาย จิต และทางสมองผู้สูงอายุ บ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7.
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ศน.ต.โนนข่า จัดอบรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกาย จิต และทางสมองผู้สูงอายุ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ต.โนนข่า จัดอบรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกาย จิต และทางสมองผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ต.โนนข่า จัดอบรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกาย จิต และทางสมองผู้สูงอายุ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 6. ฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ต.โนนข่า จัดอบรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกาย จิต และทางสมองผู้สูงอายุ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 โดยได้รับเกียรตินางสาวรจนา สาหมุน ผญ.บ้านโนนข่า เป็นประธานพิธีเปิดฯ
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด