สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาเลือก
โดย : กศน.ตำบลบ้านฝาง
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา
โดย : กศน.ตำบล
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา
โดย : กศน.ตำบลโนนสะอาด
กศน.ตำบลหนองบัว จัดสอบปลายภาค 1/2561 วิชาเลือก ณ กศน.ตำบลหนองบัว วันที่ 29-30 กันยายน 2561
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียน 2/2561
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
คำสั่งอำเภอพลที่ 525/2561 ประชุมทีมโครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
15-16 กันยายน 2561 สอบปลายภาคเรียนที่1/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนโนนข่าวิทยา
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
จัดเตรียมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
โครงการจิตอาสา กศน.ทำความดีด้วยหัวใจ \"การปลูกป่าชุมชน\"
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1_2561
โดย : กศน.ตำบลโนนข่า
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล (DMIS61)
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
กศน.ตำบลดอนช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านป่าเหลื่อม โดยผู้รับผิดชอบอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านชุมชน นายมณี คชรัตน์
โดย : กศน.ตำบลดอนช้าง
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
โดย : กศน.ตำบลดอนดั่ง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัย กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลโรคร้าย วันที่ 29 สิงหาคม 2561
โดย : กศน.ตำบลหนองบัว
  ดูข่าว กศน.ตำบลทั้งหมด