[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง คู่เคียงชุมชนพันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเชิงสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ที่หลากหลายและทั่วถึงโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
4. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร และภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เข้าชม : 563
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี