[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

    หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

1. สาระทักษะการเรียนรู้

1.1 ทักษะการเรียนรู้ (5)

12 หน่วยกิต

1. สาระทักษะการเรียนรู้

1.1 ทักษะการเรียนรู้ (5)

16 หน่วยกิต

1. สาระทักษะการเรียนรู้

1.1 ทักษะการเรียนรู้ (5)

32 หน่วยกิต

2. สาระความรู้พื้นฐาน

2.1 ภาษาไทย (3)

2.2 ภาษาอังกฤษ (3)

2.3 วิทยาศาสตร์ (3)

2.4 คณิตศาสตร์ (3)

2. สาระความรู้พื้นฐาน

2.1 ภาษาไทย (4)

2.2 ภาษาอังกฤษ (4)

2.3 วิทยาศาสตร์ (4)

2.4 คณิตศาสตร์ (4)

2. สาระความรู้พื้นฐาน

2.1 ภาษาไทย (4)

2.2 ภาษาอังกฤษ (4)

2.3 วิทยาศาสตร์ (4)

2.4 คณิตศาสตร์ (4)

3. สาระการประกอบอาชีพ

3.1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (2)

3.2 ทักษะการประกอบอาชีพ(4)

3.3 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน(2)

3. สาระการประกอบอาชีพ

3.1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (2)

3.2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ (4)

3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (2)

3. สาระการประกอบอาชีพ

3.1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (2)

3.2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ (4)

3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (2)

4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4.1 เศรษฐกิจพอเพียง (1)

4.2 สุขศึกษา พลศึกษา (2)

4.3 ศิลปศึกษา (2)

4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4.1 เศรษฐกิจพอเพียง (1)

4.2 สุขศึกษา พลศึกษา (2)

4.3 ศิลปศึกษา (2)

4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4.1 เศรษฐกิจพอเพียง (1)

4.2 สุขศึกษา พลศึกษา (2)

4.3 ศิลปศึกษา (2)

5. สาระการพัฒนาสังคม

5.1 สังคมศึกษา (3)

5.2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง(2)

5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน

สังคม (1)

5. สาระการพัฒนาสังคม

5.1 สังคมศึกษา (3)

5.2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (2)

5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน

สังคม (1)

5. สาระการพัฒนาสังคม

5.1 สังคมศึกษา (3)

5.2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (2)

5.3 การพัฒนาตนเองชุมชน

สังคม (1)

รวม 36 หน่วยกิต

รวม 40 หน่วยกิต

รวม 44 หน่วยกิต

 

 เข้าชม : 669
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศิลา
เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี