[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลโนนธาตุ
1. สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลโนนธาตุ
                1.1 ชื่อ : กศน.ตำบลโนนธาตุ
                1.2 สังกัด
                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้องสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
                1.3 ประวัติความเป็นมา
                เดิมเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งไว้ 2 จุด คือ ศาลาการเปรียญวัดบ้านชาด หมู่ที่ 10 และสถานีอนามัยบ้านโนนธาตุ(อบต.หลังเก่า) หมู่ที่ 9  หลังจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 ได้รวมอยู่ที่สถานีอนามัยบ้านโนนธาตุ(อบต.หลังเก่า) หมู่ที่ 9  แห่งเดียว และเมื่อ พ.ศ. 2548 ได้จัดสถานที่พบกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง คือ ที่สถานีอนามัยบ้านโนนแต้ และเมื่อ พ.ศ. 2550 ได้ย้ายมาตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนธาตุอยู่ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 โดยใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม และจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของตำบลแห่งเดียว และเนื่องจากสถานที่คับแคบ จึงได้มีการประชาคมหมู่บ้านบ้านสว่าง เพื่อหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนที่สามารถใช้จัดกิจกรรมได้อย่างสะดวก จึงลงความเห็นให้จัดตั้งขึ้นที่หนองซองแมว ซึ่งเป็นที่สาธารณะของบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 และได้มีการขุดลอกหนองน้ำใช้ในหมู่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้นำดินที่ขุดลอกจากหนองน้ำใช้ในหมู่บ้านไปถมที่ว่างบริเวณหนองซองแมวที่เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนธาตุ และได้เริ่มใช้พื้นที่บริเวณหนองซองแมว เป็นที่ให้บริการ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้ของบประมาณในการก่อสร้างห้องสมุดชุมชนตำบลโนนธาตุจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมกันนี้ได้ของบประมาณปรับปรุงสนับสนุนจากทาง กศน.อำเภอหนองสองห้อง และได้เริ่มก่อสร้าง เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 พร้อมเริ่มใช้งานห้องสมุดชุมชน เมื่อกลางปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งควบคู่กับการศึกษาสายสามัญและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของทาง กศน.จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อที่ใช้งานประมาณ 1 ไร่ 2 งาน จนถึงปัจจุบัน
 
                ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ได้ประกาศจัดตั้ง กศน.ตำบลโนนธาตุขึ้น โดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีบุคลากรรับผิดชอบ จำนวน 4  คน คือ
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1
ว่าที่ ร้อยโท หริดล   ยืนชีวิต
หัวหน้า กศน.ตำบลโนนธาตุ
2
นางสาวอภิญญา   ประเสริฐศิลป์
ครู กศน.บ้านโนนธาตุ
3
นายวิชาสันต์ พลรักษา
ครู ปวช.
4
นายวชิรันกรณ์ นาเขียว
ครู ประจำกลุ่ม
 
และได้ขยายพื้นที่ให้บริการโดยจัดตั้ง ศรช. เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ
1.ศรช.บ้านโนนธาตุ โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเป็นสถานที่ให้บริการ
จนถึงปัจจุบัน
2.ศรช.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 โดยใช้ศาลาประชาคมของหมู่บ้านเป็นสถานที่ให้บริการ
จนถึงปัจจุบัน
และได้ขยายพื้นที่ให้บริการโดยจัดตั้ง ปวช. เพิ่มอีก 1 แห่ง คือ
1.ปวช.ประจำกลุ่ม กศน.ตำบลโนนธาตุ โดยใช้ กศน.ตำบลโนนธาตุ เป็นสถานที่ให้บริการ จนถึงปัจจุบัน
1.4 ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
ที่ตั้ง ตำบลโนนธาตุ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองสองห้อง ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองสองห้อง
อาณาเขตติดต่อ 
ตำบลโนนธาตุ  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  คือ
                    ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ               
ตำบลหันโจด
                    ทิศใต้                          ติดต่อกับ               
เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
                    ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ               
ตำบลหนองสองห้อง                               
                    ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ                อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
กศน.ตำบลโนนธาตุ  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ
ด้านหน้า                      ติดต่อกับ                ถนนลาดยาง
ด้านหลัง                      ติดต่อกับ                หนองซองแมว
ด้านขวา                        ติดต่อกับ                ทางสาธารณะ
ด้านซ้าย                       ติดต่อกับ                ทางสาธารณะ
 


เข้าชม : 324
 
 
กศน.ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 08-9584-1141 ***** 
  haripop51@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05