[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของตำบลโนนธาตุ
............................................
1. ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
     ประวัติตำบลโนนธาตุ
โนนธาตุ ” เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในตำบลโนนธาตุ เดิมชื่อ “ กุดพันธาตุ ” ขึ้นตรงกับอำเภอโนนทองหลาง ต่อมาได้มีการตั้งตำบลขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่พระยาณรงค์ได้มาเยี่ยมโนนยายชี เมื่อได้พิจารณาแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ บ้านโนนธาตุ ” และมีพระธาตุโนนยายชีเป็นเนินดินที่สูงและมีแม่ชีมานั่งภาวนาที่ยอดเนินดังกล่าว เมื่อแม่ชีเสียชีวิตลงก็ได้เกิดจอมปลวกมีลักษณะยอดแหลมคล้ายกับธาตุขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระธาตุขึ้น โดยมีชื่อว่า พระธาตุโนนยายชี ครอบจอมปลวกดังกล่าวซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการเรียกชื่อ “ ตำบลโนนธาตุ
ประวัติชุมชนที่ตั้ง กศน.ตำบลโนนธาตุ
              บรรพบุรุษย้ายมาจากจังหวัดศรีสะเกษ ใน ปี พ.ศ.2432 เดิมชื่อบ้านสวนหม่อน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาส่วย สมัยก่อนมีผู้ร้ายชุกชุมชาวบ้านอพยพมาจากที่อื่นเข้ามาอยู่มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2457 ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “ บ้านสว่าง” และมีผู้ใหญ่บ้านจาก อดีต - ปัจจุบันจำนวน    9 คน ดังนี้
                1. นายเคน ลากูด
                2. นายเข่ง เหล่ามา
                3. นายสา ขาวพ้อน
                4. นายจันทร์ ฝ่ายค้อ
                5. นายสอน พรวิชัย
                6. นายใจ แก้วนอก
                7. นายเบ้า แก้วนอก
                8. นายโม้   ศรีเมือง
                9. นายสังวาลย์ พลสงคราม ปัจจุบัน
ประวัติการก่อตั้ง กศน.ตำบลโนนธาตุ
 เดิมเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งไว้ 2 จุด คือ ศาลาการเปรียญวัดบ้านชาด หมู่ที่ 10  และสถานีอนามัยบ้านโนนธาตุ(อบต.หลังเก่า) หมู่ที่ 9  หลังจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 ได้รวมอยู่ที่สถานีอนามัยบ้านโนนธาตุ(อบต.หลังเก่า) หมู่ที่ 9  แห่งเดียว และเมื่อ พ.ศ. 2548 ได้จัดสถานที่พบกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง คือ ที่สถานีอนามัยบ้านโนนแต้ และเมื่อ พ.ศ. 2550 ได้ย้ายมาตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนธาตุอยู่ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 โดยใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม และจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของตำบลแห่งเดียว และเนื่องจากสถานที่คับแคบ จึงได้มีการประชาคมหมู่บ้านบ้านสว่าง เพื่อหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนที่สามารถใช้จัดกิจกรรมได้อย่างสะดวก จึงลงความเห็นให้จัดตั้งขึ้นที่หนองซองแมว ซึ่งเป็นที่สาธารณะของบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 และได้มีการขุดลอกหนองน้ำใช้ในหมู่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้นำดินที่ขุดลอกจากหนองน้ำใช้ในหมู่บ้านไปถมที่ว่างบริเวณหนองซองแมวที่เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนธาตุ และได้เริ่มใช้พื้นที่บริเวณหนองซองแมว เป็นที่ให้บริการ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้ของบประมาณในการก่อสร้างห้องสมุดชุมชนตำบลโนนธาตุจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมกันนี้ได้ของบประมาณปรับปรุงสนับสนุนจากทาง กศน.อำเภอหนองสองห้อง และได้เริ่มก่อสร้าง เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 พร้อมเริ่มใช้งานห้องสมุดชุมชน เมื่อกลางปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งควบคู่กับการศึกษาสายสามัญและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของทาง กศน.จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อที่ใช้งานประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน

2

 
                ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2553 ได้ประกาศจัดตั้ง กศน.ตำบลโนนธาตุขึ้น โดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีบุคลากรรับผิดชอบ จำนวน 2  คน คือ

 

                 1. ว่าที่ ร้อยโท หริดล   ยืนชีวิต                     ตำแหน่ง                หัวหน้า กศน.ตำบลโนนธาตุ
                  2. นางอภิญญา   เครือแดง                             ตำแหน่ง                ครู ศรช.บ้านสำราญใหญ่
และได้ขยายพื้นที่ให้บริการโดยจัดตั้ง ศรช. เพิ่มอีก 1 แห่ง คือ ศรช. บ้านสำราญใหญ่ โดยใช้สหการหลังเก่าของหมู่บ้านเป็นสถานที่ให้บริการ จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ               ตำบลโนนธาตุ
ทิศใต้                           ติดต่อกับ              เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก                ติดต่อกับ              ตำบลหนองสองห้อง
ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ              อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง ตามหนองน้ำ ตามลำห้วยที่มีอยู่เดิม
ภูมิประเทศ
เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองสองห้อง มีรูปร่างยาวไปทางทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนาและปลูกพืชไร่ มีแหล่งน้ำที่สำคัญทางการเกษตร ได้แก่ ลำห้วยเซ ลำห้วยแอก ลำห้วยตาหยั่ง
เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.445 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,153 ไร่
พื้นที่สาธารณประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้าน รวม 1,909 ไร่ 11 งาน 19 ตารางวา รายละเอียดดังนี้
บ้านกอก หมู่ที่ 1 จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์    155 ไร่


เข้าชม : 419
 
 
กศน.ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 08-9584-1141 ***** 
  haripop51@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05