กศน.อำเภอแวงใหญ่
96 หมู่ 9 ต.คอนฉิม
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
PHONE  043-496371

บุคลากร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 681

 

นางยุพิน อาษานอก

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงใหญ่ 

นางสาวพนิดา โคตา

ครูผู้ช่วย 

  

นายเสฎฐวุฒิ  กุพลัง

ครู อาสาสมัคร กศน. 

     

นางสาวกัณฑิมล ทานา

หัวหน้ากศน.ตำบลแวงใหญ่

   

 

 นางอรนุช  ดำแก้ว

หัวหน้า กศน.ตำบลคอนฉิม

 

 

นางสาวรุจิรัต ทานา

หัวหน้า กศน.ตำบลใหม่นาเพียง   

 

      

นายพีระภัทธิ์ อายินดี

หัวหน้า กศน.ตำบลโนนสะอาด

 

               

นางสาวรัชนี หงษ์แดง

หัวหน้า กศน.ตำบลโนนทอง

 

 

นายจักรพงษ์ภูวณัฐ  ลมดา

ครู กศน.ตำบล

 

  นางสุจิตตรา โพธิ์ศรี

ครู กศน.ตำบล

 

นาวสาวสุพัตรา ชาวเหนือ

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

นางสาวสุนิษา ชารีพรม

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

นางสาวสานเพ็ญ อามาตสมบัติ

ครูศูนย์การเรียนชมชน

 

นายเตชทัต  เสนารักษ์

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

นางสาวปิยดา  พลมิตร

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด: