กิจกรรมโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนเกิดขึ้น ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน 

 

          จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และโครงการจัดทำธนาคารอาหาร (Food bank) จังหวัดขอนแก่น ดังนั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ใช้ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และดำเนินโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” เพื่อมุ่งพัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษา กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชน ตลอดจน ศูนย์การเรียนชุมชน

การปรับปรุงพื้นที่ กศน.อำเภอเวียงเก่า

การทำสะเหวียนจากไม้ไผ่เพื่อใช้ในการจัดการขยะประเภทอินทรีย์วัตถุ

การปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว

 

 

รายชื่อพืชผักสวนครัวภายในสวน กศน.อำเภอเวียงเก่า

1.กล้วยน้ำว้า

2.ขนุน

3.มะกอก

4.เพกา

5.ขี้เหล็ก

6.ชะอม

7.ผักหวานป่า

8.ตะไคร้

9.ฟักทอง

10.บวบ

11.ยี่หร่า