นายจตุรวิทย์ วงษ์สุรศิลป์

ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า

 

นายธีระวัฒน์ เหิมสารจอด

ครู ผู้ช่วย

 

     นางสันดุสิต แสงศรีบุญเรือง                    ครู กศน.ตำบล                       

นายบุญถิ่น  สุดพาะ 

          นายบุญถิ่น สุดเพาะ                           ครู กศน.ตำบล                 

 

        นายอภิรักษ์  สนั่นนารี                          ครู กศน.ตำบล                                        

 

        นางปนิตตา  มาวัน                     ครู กศน.ตำบล                  

     นางสาวนฤมล  บุญไตรย์                  ครู  กศน.ตำบล              

     นางสาวอรวรรณ สุวรรณธรรมมา                      ครู  ศรช.

 

 นางสาวคณิศร อนันเต่า

ครู ศรช.

 

 

 นางสาวสุภัคศิณีญุ์ ฮามพิทักษ์

ครู ศรช.

 

 นายกิตติพงศ์ อันสน

ครู ศรช.

 

นางชยาภรณ์ ยศพันธ์

ครู ศรช.

นางสาวน้ำฝน เพชรภูเขียว

ครู เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

นางสาวยุพเรศ ทองอุทุม

บรรณารักษ์