@ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่า

ที่อยู่ : ถนนศูนย์ราชการ  บ้านเมืองใหม่  หมู่ที่ 6  ตำบลในเมือง  อำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น          รหัสไปรษณีย์ 40150

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4342-4670  เบอร์โทรสาร : 0-4342-4670 

Website : http://khonkaen.nfe.go.th/wieangkao/

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

@ ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา :

     กศน อำเภอเวียงเก่าตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 67  หมู่ที่  6  บ้านเมืองใหม่ ตำบลในเมือง  อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น  40150

จากการที่อำเภอเวียงเก่าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่ การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอเวียงเก่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน  พ.ศ. 2549 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถือเป็นกิ่งอำเภอล่าสุดเป็นอันดับที่ 81 ของประเทศในขณะนั้น และในปี 2550 ได้มี พระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงเก่า ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 และ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้ง สถานศึกษา  เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่า เช่นเดียวกัน

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา :

          อำเภอเวียงเก่าตั้งอยู่บริเวณที่ราบหุบเขาในทิวเขาภูเวียง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด  

ขอนแก่น มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกุดธาตุ ตำบลบ้านโคก และตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือยและตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชุมแพและอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลา

ที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายบุญจันทร์  เช้าวันดี

         พ.ศ.2551 – พ.ศ.2552  (รักษาการในตำแหน่ง)

2

นายอภิสิทธิ์  ช่วยวงศ์ญาติ

         26  ตุลาคม  2552 - 18  พฤศจิกายน 2553

3

นายประยุทธ  ใต้ชัยภูมิ

         19  พฤศจิกายน 2553 - 20  พฤศจิกายน  2554

4

นายสมควร  สุดเพาะ

         21  พฤศจิกายน 2554 - 30  พฤษภาคม  2555

5

นายชูชาติ  หรัญรัตน์

         1   มิถุนายน  2555    -  14 มกราคม 2562

6

นางบุญญรัตน์  พงษ์สมชาติ

        15   มกราคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563

7

นายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์

         23   พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

     

สภาพของชุมชน :

ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอเวียงเก่า

ข้อมูลประชากร

อำเภอเวียงเก่า  มีประชากรทั้งหมด 19,947  คน เป็นชาย 9,887  คน หญิง 10,060  คน

สภาพภูมิอากาศ 

          ฤดูร้อนร้อนอบอ้าว  ฤดูหนาวหนาวจัf

สภาพภูมิประเทศ

                    อำเภอเวียงเก่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ  80  กิโลเมตร ถนนทางหลวงหมายเลข 2038 ( ถนนหนองคา-วังมน )

                    พื้นที่ของอำเภอเวียงเก่ามีประมาณ 286 ตารางกิโลเมตร  หรือ 178,750  ไร่

(ไม่รวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  325 ตารางกิโลเมตร)

การปกครอง

อำเภอเวียงเก่า มีเขตการปกครองออกเป็น 3  ตำบล  คือ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ,ตำบลในเมือง ,ตำบลเขาน้อย และมีหมู่บ้านจำนวน 36 หมู่บ้าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกันถือเป็นกิ่งอำเภอล่าสุดเป็นอันดับที่ 81 ของประเทศในขณะนั้น และในปีต่อมาก็ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงเก่า ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การปกครองส่วนภูมิภาค

          อำเภอเวียงเก่าแบ่งการปกครองออกเป็น   3   ตำบล     36 หมู่บ้าน ดังนี้ 

        ตำบลเมืองเก่าพัฒนา มี 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย : รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1

 บ้านเมืองเก่า

นายชาติชาย โคตรมี

2

 บ้านเมืองเก่า

นายจำรัส  มหาเสนา

3

 บ้านเมืองเก่า

นายชาญวุธ  ใจศิริ

4

 บ้านหนองบัว

นายสุริยา  สิทธิ

5

 บ้านหนองน้อย

นายสุภาพ   ศรีโคตรอัน

6

 บ้านโคกม่วง

นายสถาพร  สิมมาคำ

7

 บ้านหม้อ

นายบุญสนอง  หมั่นมี

8

 บ้านหนองนาคำ

นางนภิสา  หมั่นมี

9

 บ้านหินร่อง

นายนัฐวุฒิ  วันพุดชา

10

 บ้านโนนสวรรค์

นายสมคิด  วันพุดชา

        ตำบลเขาน้อย   มี 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย: รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านบ่อ

นายปรีชา  สอนโพธิ์

2

บ้านนาทุ่ม

นายปิยะ    ปะนะทัง

3

บ้านหนองแวง

นายวินัย  ทุมแก้ว

4

บ้านนาแพง

นายประสงค์  ไชยชิณ

5

บ้านโคกสว่าง

นายเจริญ  ฮามพิทักษ์

6

บ้านนาตาด

นายครึกฤทธิ์  ราชาวงษ์

7

บ้านโพนงาม

นายบุญสูง  ศรีบุญ

8

บ้านเขาน้อย

นายอานนท์  บุตรวาปี

9

บ้านมีชัย

นายบรรจง  กิตติยะวงษ์

10

บ้านโนนสว่าง

นายสุริยัน  ผิวเวียง

11

บ้านศรีประทุม

นายศักดิ์   พรมบุตร


ตำบลในเมือง   มี   15  หมู่บ้าน ประกอบด้วย: รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านหนองขาม

นายชัยณรงค์  ทองก้านเหลือง

2

บ้านโคกหนองขาม

นายผลิตผล  ตราชู

3

บ้านโพธิ์

นายอดุลย์  สอนโพธิ์

4

บ้านหนองเตาปูน

นายสุริยา  เหลาท้าว

5

บ้านหนองคา

นายอนิรุทธ  งามฉลวย

6

บ้านเมืองใหม่

นายอาคม     มหัสธนะ

7

บ้านหนองคู

นายสมศักดิ์  ชากำนัน

8

บ้านแดง

นายบรรจง   ประธงศิลป์

9

บ้านโนนสะอาด

นายไชยวรรณ  แก้วสุโพธิ์

10

บ้านโคกสูง

นายลิตไส  พรมมาอาจ

11

บ้านหนองคลอง

นางบัวลี  ชาเวียง

12

บ้านหนองดู่

นายศรีเนาว์  คนล่ำ

13

บ้านหนองเตาปูน

นายจุลทัย  นราฤทธิไกร

14

บ้านโนนสูง

นายสุตตา  นาคุณชม

15

บ้านหนองคู

นายกิตติศักดิ์  มูลโพธิ์