ข่าวกิจกรรมกศน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

 

 

กศน.อำเภอซำสูง แจ้งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ N-NET  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564

ในวันอาทิตย์ที่  6  กุมภาพันธ์  2565

 

 

กศน.อำเภอซำสูง  กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่  2/2564

ระหว่างวันที่  5 - 6  มีนาคม  2565