ข่าวกิจกรรมกศน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

กศน.อำเภอซำสูง  กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่  2/2563

สนามสอบโรงเรียนซำสุงพิทยาคม  ตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่  3 - 4  เมษายน  2564