ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภออุบลรัตน์

โครงงานเรื่อง "กล่องพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Box)" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม โครงงานเรื่อง "กล่องพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Box)" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     

 

เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565

19 กรกฎาคม 2565 นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นางสาววิภาภรณ์ โคปาก ครูผู้สอนคนพิการ (ปวช.) และนางชัชฎาภรณ์ สิงหศรี ครูผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม โครงงานเรื่อง "กล่องพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Box)" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันรักการอ่าน 2 เมษายน สู่ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน