นายถาวร พลีดี

นายถาวร พลีดี

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี

พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
นางกัลยาณี กะวิกุล

นางกัลยาณี กะวิกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวทองใบ แสงดาว

นางสาวทองใบ แสงดาว

พนักงานพิมพ์ ส4
นายวัฒนา จันทร พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา จันทร พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์ ส3
นายไพจิตร ดาวังปา

นายไพจิตร ดาวังปา

พนักงานพิมพ์ ส3
นายธนกฤษ โคตรภักดี

นายธนกฤษ โคตรภักดี

นักจัดการงานทั่วไป
นางวันเพ็ญ ผานาค

นางวันเพ็ญ ผานาค

นักวิชาการศึกษา
นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์

นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางชาลิสา ดรกันยา

นางชาลิสา ดรกันยา

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชลรัชศร  กุลโพนเมือง

นางสาวชลรัชศร กุลโพนเมือง

นักวิเคราะห์นโยบบายและแผน
นางสาวยลดา พุทธสอน

นางสาวยลดา พุทธสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธเนศ ศิริเรือง

นายธเนศ ศิริเรือง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศศิกานต์ ประวันตา

นางสาวศศิกานต์ ประวันตา

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวส่าหรี ประไชโย

นางสาวส่าหรี ประไชโย

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวดวงใจ แสงพฤกษ์

นางสาวดวงใจ แสงพฤกษ์

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนริศรา ภิรมยไกรภักดิ์

นางสาวนริศรา ภิรมยไกรภักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวนิฐา โพธิ์เหลือง

นางวนิฐา โพธิ์เหลือง

นักจัดการงานทั่วไป
นางณัฐนิชา มาชา

นางณัฐนิชา มาชา

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวน้ำอ้อย แสงจันทร์

นางสาวน้ำอ้อย แสงจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรรถพร สุทธิไชยา

นางสาวอรรถพร สุทธิไชยา

นักวิชาการพัสดุ
นางศิโรรัตน์ เกตุถิรกุล

นางศิโรรัตน์ เกตุถิรกุล

นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วโพธิ์

นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วโพธิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายธีรวัฒน์ ถมหนวด

นายธีรวัฒน์ ถมหนวด

นักวิชการศึกษา
นางสาวชคันเนตร ศรีธรรมมา

นางสาวชคันเนตร ศรีธรรมมา

นักวิชาการศึกษา
นายนิวัชชัย จิตราช

นายนิวัชชัย จิตราช

นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิราพร ปัสสารี

นางสาวจิราพร ปัสสารี

นักจัดการงานทั่วไป
นายภานุพงษ์ ชมพูสอ

นายภานุพงษ์ ชมพูสอ

นักวิชาการศึกษา
นายตรีบดี เสาร์โสภา

นายตรีบดี เสาร์โสภา

เจ้าหน้าที่งานธุรการ
นางสาวมุกดาวรรณ นามสุโพธิ์

นางสาวมุกดาวรรณ นามสุโพธิ์

นักวิชาการโสตทัศศึกษา
นางสาวพรศรี วิรุณพันธ์

นางสาวพรศรี วิรุณพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางอัคณาลักษณ์ ระวังใจ

นางอัคณาลักษณ์ ระวังใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสันติ โสดาวิชิต

นายสันติ โสดาวิชิต

พนักงานขับรถยนต์
นายอมรเทพ แซ่ตั้ง

นายอมรเทพ แซ่ตั้ง

พนักงานขับรถโมบาย
นายวิชัย ประทุมชาติ

นายวิชัย ประทุมชาติ

พนักงานขับรถยนต์
นายประพันธ์ ภานพัฒน์

นายประพันธ์ ภานพัฒน์

พนักงานบริการ
นางปิยะมาศ น้อยน้ำคำ

นางปิยะมาศ น้อยน้ำคำ

พนักงานบริการ
นายโกวิทย์ ศุภสรรพตระกุล

นายโกวิทย์ ศุภสรรพตระกุล

พนักงานรักษาความปลอดภัย